Algemene voorwaarden behorend bij het aanbieden van de diensten door het bedrijf van SDH Media/Sander de Heer Audioproducties, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 77277589. Voor de soorten diensten die de heer Sander de Heer kan verrichten zie de website: www.sanderdeheer.nl

In deze algemene voorwaarden wordt het bedrijf dat de diensten offreert, organiseert en (laat) uitvoer(t)en aangeduid als opdrachtnemer.

De opdrachtgever is de partij die de offerte heeft goedgekeurd.

 

Artikel 1

De overeenkomst om werkzaamheden voor een opdrachtgever te verrichten komt tot stand na een goedgekeurde offerte door de opdrachtnemer.

Een goedgekeurde offerte kan ook de vorm hebben van een reply op een mailbericht.

Artikel 2

De prijs voor een dienst wordt berekend volgens het uurtarief dat in de offerte staat vermeld.

Mogelijk is dat in de offerte i.p.v. een uurtarief een all-in-prijs wordt geoffreerd.

Opdrachtnemer zal in de offerte vermelden of er een voorschotfactuur zal worden gestuurd met een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

Bij opnamedagen op locatie of opdrachten bij opdrachtgever worden reiskosten berekend a € 0,25 per kilometer.

Bij faillissement, surseance van betaling of beslag zal opdrachtnemer direct de overeenkomst opzeggen zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 3

De opdrachtnemer verricht alle diensten in overeenstemming met de vakman normen die in de branche gebruikelijk zijn.

De opdrachtnemer garandeert geen resultaat maar zal zich inspannen om tot het beste resultaat te komen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis voor de opdrachtnemer.

Kenmerkend voor de te leveren prestatie/dienst van de opdrachtnemer is diens creativiteit en ervaring die door de opdrachtgever gerespecteerd behoort te worden.

Artikel 4

Opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van zijn opdrachten soms gebruik van derden.

Deze derden factureren aan opdrachtnemer en opdrachtnemer maakt zich sterk naar de opdrachtgever voor de kwaliteit van de door derden geleverde prestaties.

De kwaliteit van de derden is wederom te kwalificeren als een inspanningsverbintenis.

 

Artikel 5

Zowel opdrachtnemer als de door hem ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor een te late prestatie of niet geleverde prestatie/dienst ingeval er sprake is van een overmacht situatie.

Onder overmacht wordt in elk geval begrepen een langdurige en of ernstige ziekte.

Ook beperkingen als gevolg van een pandemie, epidemie vallen onder de overmacht definitie.

 

Artikel 6

Opdrachtnemer verzorgt gratis een nieuwe opname indien er door technische onvolkomenheden aan de apparatuur van opdrachtnemer onvoldoende kwalitatieve opname(s) zijn.

Artikel 7

De opdrachtgever zorgt voor een goede organisatie indien de opname(s) worden gemaakt op de plaats/locatie van de opdrachtgever. Denk hierbij o.a. aan een geschikte locatie zonder geluidsoverlast of hinder.

Alle afspraken die opdrachtgever heeft gemaakt met de door hem ingeschakelde (rechts)personen vallen onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

De opdrachtnemer zal geen kosten in rekening brengen indien een geplande opname niet kan doorgaan als gevolg van een ernstige ziekte bij een door de opdrachtgever ingeschakelde (rechts)persoon.

Bij het niet kunnen doorgaan van een geplande opname rust op de opdrachtgever de plicht om de opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk en met vermelding van reden(en) op de hoogte te brengen.

Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan zo veel mogelijk trachten een nieuwe datum vast te stellen. Indien opdrachtnemer niet binnen 2 maanden een nieuwe datum of aanpassing in de planning kan doorvoeren, heeft opdrachtgever het recht te ontbinden. Indien opdrachtgever niet binnen 2 maanden met nieuwe opnamedata of aanpassingen in planning kan komen, wordt dit gezien als tekortkoming waarbij uitvoering van de opdracht gestaakt kan worden, maar betaling onverminderd van kracht blijft.

Bij een verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van opdrachtgever waardoor de geplande opdracht niet binnen 48 uur kan doorgaan wordt de opdrachtgever schadeplichtig voor het in de goedgekeurde offerte opgenomen bedrag.

 

Artikel 8

Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de opname(n)

Opdrachtnemer zal de definitieve versie van de opname pas ter beschikking stellen aan opdrachtgever nadat opdrachtgever de gelegenheid is gegeven om feed back te geven waarna er door opdrachtnemer vervolgens weer aanpassingen/wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 9

Opdrachtnemer verplicht zich om de opdracht op het overeengekomen tijdstip correct uit te voeren.

Een verplaatsing van een opname- en of opleverdatum kan alleen plaatsvinden na een wederzijdse schriftelijke goedkeuring (per mail).

 

Artikel 10

De opdrachtgever wordt eigenaar van het eindproduct, zodra de opdrachtnemer de overeengekomen dienst/prestatie als gereed product heeft opgeleverd. Ruwe opnames worden 2 maanden na oplevering gewist. Indien opdrachtgever ook ruwe opnames wenst te krijgen, moet dit expliciet worden aangegeven. De opdrachtgever krijgt geen (powerpoint) presentaties en andere hulpmiddelen voor coaching die door opdrachtnemer zelf zijn vervaardigd. Deze tools van opdrachtnemer mogen niet zonder diens toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

De opdrachtgever verkrijgt (deels) het intellectuele eigendom (IP) indien er gezamenlijk is gewerkt aan een concept. SDH Media behoudt (deels) het intellectueel eigendom (IP) om het vervaardigde concept ook voor andere (niet concurrerende) klanten te kunnen gebruiken.

Op aangekochte muziek en stemmen van derden rust een licentie van 1 jaar. Na 1 jaar zal opnieuw een fee berekend worden voor langer gebruik. De rechten zijn afgekocht voor digitaal gebruik.

Beide partijen kunnen de vervaardigde producten/dienst voor onbepaalde tijd inzetten ten behoeve van PR uitingen.

Artikel 11

Op alle overeenkomsten gesloten door opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.